Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Άδεια Λειτουργίας κομμωτηρίου, κουρείου ή κέντρου περιποίησης χεριών και ποδιών

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων περιποίησης χεριών και ποδιών σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο, καθώς και την διακόσμηση/ανακαίνιση των χώρων αυτών. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Για να εκδοθεί Άδεια Λειτουργείας κομμωτηρίου, κουρείου ή κέντρου περιποίησης χεριών και ποδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
2. Μισθωτήριο. Ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου, θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
3.  Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
4. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Κατόψεις (5) των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών.
-Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
- Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
- Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
-Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του καταστήματοςτος.
Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται σε περίπτωση που το κατάστημα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
7. Υπεύθυνη δήλωση, 7 αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (όπου απαιτείται).
9. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
10. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
11. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα …… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ. 180/79, όπως αυτό ισχύει». Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης και των κατ/των προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών
12. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες (του ενδιαφερομένου).
13. Παράβολο (…………) euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.61167/17-12-07 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος). Το παράβολο δεν καταβάλλεται εάν το κατάστημα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
14. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος.
15. Άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή ή τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, από την αντίστοιχη Δ/νση Υγείας (Π.Δ. 148/94 ΦΕΚ 99/Α/4-7-94 και Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/2-8-05). Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κουρείου ή κομμωτηρίου ή περιποίησης χεριών και ποδιών, χορηγείται επίσης σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί προσωπικό με επαγγελματική άδεια αντίστοιχη προς το είδος του κατ/τος για το οποίο ζητείται  άδεια (κουρείο ή κομμωτήριο ή κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών). Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση επικυρωμένου φωτ/φου της άδειας άσκησης επαγγέλματος των παραπάνω και κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ. Επίσης: 
α)Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κομμωτή ή της κομμώτριας ή τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών που θα παρέχει υπηρεσίες στο κομμωτήριο και ότι σε περίπτωση αποχώρησης του κομμωτή, κομμώτριας ή τεχνίτη περιποίησης χεριών & ποδιών θα ενημερώσει την υπηρεσία μας. 
β) Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος, και σε περίπτωση αποχώρησής του θα ενημερώνετε η Υπηρεσία. 
γ) Ταυτότητα (θεωρημένο φωτ/φο). 
δ) Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο φωτ/φο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου