Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Άδεια Λειτουργείας κρεοπωλείου

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας κρεοπωλείου σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο, καθώς και την διακόσμηση/ανακαίνιση του χώρου. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Για να εκδοθεί Άδεια Λειτουργείας κρεοπωλείου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
2. Μισθωτήριο. Ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου, θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
3.  Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
4. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Κατόψεις (5) των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών.
-Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
- Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
- Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
-Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του καταστήματοςτος.
Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται σε περίπτωση που το κατάστημα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
7. Υπεύθυνη δήλωση, 7 αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (όπου απαιτείται).
9. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
10. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
11. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα …… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ. 180/79, όπως αυτό ισχύει». Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης και των κατ/των προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών
12. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες (του ενδιαφερομένου).
13. Παράβολο (…………) euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.61167/17-12-07 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος). Το παράβολο δεν καταβάλλεται εάν το κατάστημα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
14. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος.
15. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη (Π.Δ.468/90 ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) από την αντίστοιχη Δ/νση Κτηνιατρικής ή το Υπουργείο Γεωργίας.
16. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την λειτουργία άλλου κατ/τος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου