Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου στη Σύρο

Από  σήμερα ξεκινάει η ομάδα μας τις διαδικασίες για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου στη Σύρο.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη την Αττική, την Άνδρο και τη Σύρο. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Σας θυμίζουμε ότι η διαδικασία είναι η εξής:

 
 Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι:

      α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία

      β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία
      γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια

      δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84/10-4-2001(ΦΕΚ70 τ.Α) & ΦΕΚ193/20-2/2002(τ.Β) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή οδοντιατρικής εταιρείας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Αδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
 3. Τίτλος ειδικότητας, εφ’ όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.
 4. Βεβαίωση εγγραφής από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο.
 5. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή της Ιατρικής ή οδοντιατρικής Εταιρείας, το θεωρημένο από τα μητρώα του Ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, αντίστοιχα, καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της Ιατρικής δεοντολογίας.
 6. Παλιά άδεια  λειτουργίας (αν υπάρχει).
 7. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η Εγκατάσταση Ιατρείου ή Οδοντιατρείου.
 8. Διάγραμμα κάτοψης του χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β
 9. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
 10. Πιστ/κό σήμανσης CE για το χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.
 11. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ., περί είσπραξης παραβόλου,  147€ υπέρ του δημοσίου.
 12. Φωτοτυπία ταυτότητας
 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι: δεν διορίστηκα ως ιατρός μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης ή σε προσωποπαγή θέση σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα και δεν εμπίπτω στις απαγορεύσεις του Ν.2889/01 «βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ». Δεν έχω άδεια σε άλλη Νομαρχία.
 14.  Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία και βάσει των συνεπειών του με αριθ. 3. Ν. 3741/1929 δεν θα διαταράσσω τη νυκτερινή ή μεσημβρινή ανάπαυση των ενοίκων και δεν θα συσσωρεύονται ασθενείς στους διαδρόμους και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής.
 15. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (ΦΕΚ 1637/Β/7-11-2006) ότι:
Α) « δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει  σχέση με την άσκηση επαγγελματικής μου ιδιότητας.»
Β) σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες  πράξεις..».

Υ.Γ. Τα δικαιολογητικά (8 και 9) δεν απαιτούνται για τους ήδη κατόχους άδειας λειτουργίας οδοντιατρείων. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσκόμιση της παλαιάς αδείας ώστε να αποδεικνύεται ότι ασκούσαν το επάγγελμα.

Προϋποθέσεις Αδειας Λειτουργίας Οδοντιατρείου

 • Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. λειτουργούν υποχρεωτικά σε χώρους αποκλειστικής χρήσης (άρθρο 14).
 • Απαγορεύεται η λειτουργία σε χώρο που χρησιμοποιείται για κατοικία.
 • Απαγορεύεται από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες η αναγραφή μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, καθώς και το να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους στα Ελληνικά ή ξενόγλωσσα τους όρους ‘ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ’, ‘ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’, ‘ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’ σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία.
 • Για τα οδοντιατρεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σήμανσης ποιότητας CE για εξοπλισμό που απέκτησαν αποδεδειγμένα προ της δημοσίευσης του παρόντος.
 • Επίσης για τους ήδη εγκατεστημένους σε πολυκατοικίες ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν απαιτείται η προσκόμιση κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση του φορέα σε αυτές (άρθρο 21).
 • Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. πρέπει να προσαρμοσθούν στα ανωτέρω με την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/2001, με επιτρεπόμενη παρέκκλιση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών μέχρι 15%.
 • Εάν στο ιατρείο περιλαμβάνεται επιστημονικός εξοπλισμός ιονίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού παραρτήματος Β’
 • Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος αυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.
 • Σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγισμένο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων.
 • Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου : Τουλάχιστον ένας πάγκος εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

Ελάχιστοι απαιτούμενοι Χώροι για Οδοντιατρείο

 • Οδοντιατρείο – Γραφείο (ενιαίος χώρος ή διαχωρισμένος σε γραφείο και εξεταστήριο με άμεση επικοινωνία): επιφάνεια 15 τ.μ με ελάχιστη διάσταση 2,80 μ.
 • Χώρος Αναμονής (μπορεί να περιλαμβάνει και γραμματεία): επιφάνεια 8 τ.μ. με ελάχιστη διάσταση 2,50 μ.
 • W.C επιφάνειας 1,5 τ.μ με ελάχιστη διάσταση 0,9 μ.

Δικαιολογητικά για την χορήγηση  άδειας λειτουργίας κλασικού οδοντιατρικού ακτινολογικού μηχανήματος

 • Αίτηση
 • Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται η χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου να σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων, το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων.
 • Πιστοποιητικά CE για  το ακτινολογικό σύστημα (για νέο μηχάνημα)
 • Έκθεση ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος και ακτινοπροστασία των χώρων, εκπονημένη από Ακτινοφυσικό Ιατρικής ή εναλλακτικά συμπληρωμένο από Ακτινοφυσικό Ιατρικής το έντυπο ελέγχου ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας που επισυνάπτεται.
[ Προεδρικό Διάταγμα 84 ΦΕΚ Α 70 / 10 – 4 – 2001]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου